Quạt thông gió công nghiệp Wing TMG 620

2.200.000 VND2.300.000 VND