Quạt thông gió tròn công nghiệp 30cm TM 300

850.000 VND900.000 VND