Quạt thông gió công nghiệp 1000×1000 Wing TMG 1000

3.200.000 VND3.500.000 VND